Almaregården
Turex 50 WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot ett stort antal fjärilslarver, t ex kålfjäril, gammafly, kålmal, tallmätare, grönsaksfly, jordgubbsvecklare och häggspinnmal. Turex påverkar inte nyttoinsekter. Passar utmärkt i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. Får användas i ekologisk odling.

Innehåller: 100 gram

En förpackning räcker till 50 liter vatten och beräknas räcka för ca. 1000kvm.

Mer information:
Turex 50 WP är ett biologiskt preparat innehållande 50% av bakterien Bacillus thuringiensis var. kurstaki/aizawa (Bt). Bakterien förekommer naturligt i marken. Produkten innehåller 3,8% delta endotoxin som aktiveras i fjärilslarvers tarmkanal. När larverna äter av bladet får de i sig prepara-tet. Tarmväggen förstörs och larven dör. Larverna ska vara aktiva och äta för att preparatet ska ha effekt. Stora larver behöver få i sig mer preparat än små larver. Effekten av preparatet kan avläsas först några dagar efter utförd bekämpning.
Användningsområden
Huvudsakliga användningsområden är på fjärilslaver som lever oskyddade på bladen. Exempel på fjärilslarver som lever oskyddat och som preparatet har effekt på är; stora och lilla kålfjärilen (Pieris brassicae, P. rapae och P. napi); kålmal (Plutella xylostella); gammafly (Plusia gamma); grönsaksfl y (Lacanobia oleracea); tallmätare (Bupalus piniarus) och barrskogsnunna (Lymantria monacha).
Fjärilslarver som mesta tiden lever skyddade (t ex spinner in sig) måste behandlas när de är aktiva och åtkomliga för preparatet. Sådana fjärilslarver är t ex rönnbärsmal (Argyresthia conjugella); äpplevecklare (Cydia pomonella); jordgubbsvecklare (Acleris comariana) och häggspinnmal (Yponomeuta padellus).
Bruksanvisning
Fruktträd, hägg, buskar: 20 gram/10 liter vatten (1 tsk = 2,2 gram)
Grönsaker och andra låga växter: 10 g/100 kvm och minst 4 liter vatten (1 tsk = 2,2 gram)
Tidpunkt: Så tidigt som möjligt när angrepp har konstaterats. Upprepa vid behov, dvs när det finns nya larver. Preparatet bryts ner av UV-ljus, spruta därför inte när solen skiner.
Beredning av sprutvätskan: Fyll sprutan till hälften. Tillsätt preparatet under omrörning. Om man vill använda vätmedel (någon droppe såpa) blandar man i det efteråt. Omrörning bör göras under hela sprutningen. Blandad sprutvätska bör användas inom någon timma. Fullständig täckning av bladytan är nödvändig för ett bra resultat!
Kultursäkerhet/Begränsningar
Vid behov kan Turex 50 WP blandas med andra insekts- eller svampmedel. Undvik blandning med basiska preparat eller produkter som innehåller tungmetaller (t ex koppar). Om man är tveksam om de blandade preparatens fysikaliska egenskaper bör man göra ett prov med en mindre mängd. Karenstid: noll dagar.
Lagring
Förvaras vid temperaturer under 30° C i sluten förpackning.  Återförslut väl efter att du öppnat förpackningen.
Turex har bäst effekt vid användande innan bäst före datumets utgång. Turex har effekt i cirka ett år efter bäst före datum, mot att dosen ökas

Bäst före datum: 2021-05-31


Särskilda försiktighetsåtgärder / Miljösäkerhet:
Turex 50 WP är en biologisk produkt. Den är framställd ur en naturligt förekommande bakterie som endast angriper vissa specifika insektsarter. Produkten är inte giftig för fisk, bin, nyttoinsekter eller däggdjur. Använd gummihandskar, munskydd och skyddsglasögon när du hanterar prepara-tet. Tvätta noga med tvål och vatten. Om preparatet har kommit i kontakt med ögonen skölj med riklig vattenmängd. Preparatet är inte giftigt, men kan irritera. Om man ätit en stor mängd av pulvret bör man dricka vatten och kontakta läkare. Turex 50WP har erfarenhetsmässigt inga fy-totoxiska effekter på kulturväxter.

Pris: 325,00 SEK
Antal: